กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา
บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หลำ
ฝ่ายวิชาการ สถาบันการพลศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ฉลอง ชาตรูประชีวิน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ จารุยา ขอพลอยกลาง
มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
รองศาสตราจารย์ สุนทร แม้นสงวน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รองศาสตราจารย์ วัฒนา สุทธิพันธ์
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ ดร. ไพบูลย์ ศรีไชยสวัสดิ์
นักวิชาการอิสระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์
นักวิชาการอิสระ
ดร. ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิวันท์ โอนสูงเนิน
สถาบันการพลศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา ไกรเพชร
สถาบันการพลศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตนา เทียมทิพร
สถาบันการพลศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมประภา อินต๊ะหล่อ
สถาบันการพลศึกษา
บรรณาธิการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกร ยาพรม
สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ ศิริพันธ์ุ
สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา
นางสาวนิชานันท์ ดงเจริญ
สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา
นางสาวชลธิชา บัวศรี
สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา
นางสาวชุลีรัตน์ สุธากุณ
สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา
นางสาวปนัดดา นาคำ
สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา
นายเอกพัน ศิริบุตร
สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา