วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

วารสารประจำเดือน : ตุลาคม, 2006 - ธันวาคม, 2006

วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา
Academic Journal Institute of Physical Education

สาขาวิชา:

พลศึกษา สุขศึกษา การจัดการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วารสารล่าสุด