วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

วารสารประจำเดือน : ตุลาคม, 2006 - มีนาคม, 2007

วารสาร: วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา
ชื่อเรื่องเทียบเคียง: Academic Journal Institute of Physical Education
ผู้จัดทำ/สำนักพิมพ์โดย: สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สาขาวิชา: พลศึกษา สุขศึกษา การจัดการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วารสารล่าสุด