เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา
Academic Journal Institute of Physical Education

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย นวัตกรรมของนักประดิษฐ์คิดค้น นักวิชาการ และนักวิจัย สู่สาธารณชน

2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในขอบข่ายทางพลศึกษา สุขศึกษา การจัดการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการและการท่องเที่ยว และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

กำหนดตีพิมพ์เผยแพร่

วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1  ประจำเดือนมกราคม – เดือนเมษายน
ฉบับที่ 2  ประจำเดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม
ฉบับที่ 3  ประจำเดือนกันยายน – เดือนธันวาคม

การรับบทความ

วารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษารับตีพิมพ์บทความต้นฉบับผลงานวิจัยและบทความวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในขอบข่ายพลศึกษา สุขศึกษา การจัดการกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการออกกำลังกายและการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว และสาขาอื่นที่ดำเนินการศึกษาเพื่อพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ ผู้เขียนที่ประสงค์จะส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา จะต้องสมัครและเสียค่าสมาชิกวารสารรายปี จำนวน 500 บาท และค่าดำเนินการพิชญพิจารณ์ จำนวน 3,000 บาท โดยส่งบทความผ่านทางเว็บไซต์

ลิขสิทธิ์

ต้นฉบับที่ได้ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสาร และบทความในวารสารเป็นแนวคิดของผู้แต่ง มิใช่แนวคิดของคณะกรรมการจัดทำวารสาร ซึ่งหากมีการตรวจพบว่าบทความมีการกระทำอันแสดงถึงการผิดจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้แต่งเจ้าของบทความ