เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา
Academic Journal Institute of Physical Education

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย นวัตกรรมของนักประดิษฐ์คิดค้น นักวิชาการ และนักวิจัย สู่สาธารณชน

2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในขอบข่ายทางพลศึกษา สุขศึกษา การจัดการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการและการท่องเที่ยว  การศึกษา และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

กำหนดตีพิมพ์เผยแพร่

วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1  ประจำเดือนมกราคม – เดือนเมษายน      **ออกเผยแพร่เดือนมกราคม**
ฉบับที่ 2  ประจำเดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม    **ออกเผยแพร่เดือนพฤษภาคม**
ฉบับที่ 3  ประจำเดือนกันยายน – เดือนธันวาคม    **ออกเผยแพร่เดือนกันยายน**

ขอบเขต

พลศึกษา สุขศึกษา การจัดการกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการกีฬา การออกกำลังกายและกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว การศึกษา และสาขาอื่นที่ดำเนินการศึกษาเพื่อพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ

การพิจารณารับบทความ

วารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษารับตีพิมพ์บทความต้นฉบับผลงานวิจัยและบทความวิชาการภาษาไทย

• วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ไม่รับบทความที่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่นหรือวารสารอื่นได้ตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว

ผู้เขียนที่ประสงค์จะส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา จะต้องเสียค่าธรรมเนียม ดังนี้

สมัครสมาชิกวารสารรายปี จำนวน 500 บาท

กระบวนการพิชญพิจารณ์ (บุคคลภายนอก) จำนวน 3,000 บาท

กระบวนการพิชญพิจารณ์ (Peer-review)

บทความทุกฉบับจะได้รับการตรวจอ่านเบื้องต้นจากบรรณาธิการ จากนั้นบทความที่รับพิจารณาจะเข้าสู่กระบวนการพิชญพิจารณ์ แบบอำพรางทั้งสองฝ่าย (double blinded) และต้องผ่านการตอบรับโดยผู้ทรงคุณวุฒิตามขอบข่ายของบทความ จำนวน 2 ท่าน

หน้าที่ของกองบรรณาธิการ

การพิจารณากลั่นกรองบทความของกองบรรณาธิการไม่เผิดเปยผู้เขียนและผู้เชี่ยวชาญแก่กันและกันเพื่อให้การพิจารณามีความเที่ยงตรง กองบรรณาธิการจะปกปิดผู้เขียนและผู้เชี่ยวชาญตลอดขั้นตอนการพิจารณาบทความ บทความที่ไม่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์กองบรรราธิการไม่สามารถนำมาอ้างหรือใช้เพื่อการอ้างอิงได้ หากผู้เขียนไม่ได้ยินยอม รวมทั้งข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิจะเก็บเป็นความลับและไม่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

ลิขสิทธิ์

ต้นฉบับที่ได้ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสาร และบทความในวารสารเป็นแนวคิดของผู้แต่ง มิใช่แนวคิดของคณะกรรมการจัดทำวารสาร ซึ่งหากมีการตรวจพบว่าบทความมีการกระทำอันแสดงถึงการผิดจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้แต่งเจ้าของบทความ