แจ้งกำหนดการตีพิมพ์วารสาร

วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1  ประจำเดือนมกราคม – เดือนเมษายน

ฉบับที่ 2  ประจำเดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม

ฉบับที่ 3  ประจำเดือนกันยายน – เดือนธันวาคม