แจ้งกำหนดการตีพิมพ์วารสาร

วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1  ประจำเดือนมกราคม – เดือนเมษายน  เล่มจะออก วันที่ 10 ของเดือน มกราคม

ฉบับที่ 2  ประจำเดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม  เล่มจะออก วันที่ 10 ของเดือนพฤษภาคม

ฉบับที่ 3  ประจำเดือนกันยายน – เดือนธันวาคม  เล่มจะออก วันที่ 10 ของเดือนกันยายน