ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษารับตีพิมพ์บทความต้นฉบับผลงานวิจัยและบทความวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในขอบข่ายพลศึกษา สุขศึกษา การจัดการกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการออกกำลังกายและการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว และสาขาอื่นที่ดำเนินการศึกษาเพื่อพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ ผู้เขียนที่ประสงค์จะส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา

จะต้องสมัครและเสียค่าสมาชิกวารสารรายปี จำนวน 500 บาท และ

ค่าดำเนินการพิชญพิจารณ์ จำนวน 3,000 บาท

โดยส่งบทความผ่านทางเว็บไซต์ โดยมีความยาวไม่เกิน 10 – 12 หน้ากระดาษ
โทรศัพท์ 038-054218 E-mail: journalipe@hotmail.com