กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา
บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หลำ
ฝ่ายวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ประเทศไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ฉลอง ชาตรูประชีวิน
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ จารุยา ขอพลอยกลาง
มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ สุนทร แม้นสงวน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ วัฒนา สุทธิพันธ์
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร. ไพบูลย์ ศรีไชยสวัสดิ์
นักวิชาการอิสระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์
นักวิชาการอิสระ
ดร. ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิวันท์ โอนสูงเนิน
สถาบันการพลศึกษา ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนิตา ไกรเพชร
สถาบันการพลศึกษา ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตนา เทียมทิพร
สถาบันการพลศึกษา ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมประภา อินต๊ะหล่อ
สถาบันการพลศึกษา ประเทศไทย
บรรณาธิการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิกร ยาพรม
สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ประเทศไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์เพ็ญ ศิริพันธ์ุ
สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ประเทศไทย
นางสาวนิชานันท์ ดงเจริญ
สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ประเทศไทย
นางสาวชลธิชา บัวศรี
สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ประเทศไทย
นางสาวชุลีรัตน์ สุธากุณ
สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ประเทศไทย
นางสาวปนัดดา นาคำ
สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ประเทศไทย
นางสาวรินรญา อินทสุวรรณ
สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ประเทศไทย