สมัครสมาชิก/ต่ออายุ/สั่งซื้อวารสาร

โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

โปรดแนบหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมการสั่งซื้อ

ชื่อบัญชี วารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษา, ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 986-7-00296-2

โปรดแนบหลักฐานการโอนเงิน

File name:

File size:

หมายเหตุ:
กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น