วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

วารสารประจำเดือน : พฤษภาคม, 2013 - สิงหาคม, 2013

วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา
Academic Journal Institute of Physical Education

สาขาวิชา:

พลศึกษา สุขศึกษา การจัดการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและการกีฬา และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วารสารล่าสุด