แบบส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา

เฉพาะกรณีเลือกบทความวิจัย

ชื่อ - นามสกุล สังกัด (คณะและมหาวิทยาลัย)
1
ชื่อ - นามสกุล สังกัด (คณะและมหาวิทยาลัย)
1

ระบุชื่อสังกัดก่อนเข้าศึกษา

ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ / เบอร์โทร์ / อีเมล
1
ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ / เบอร์โทร์ / อีเมล
1
ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ / เบอร์โทร์ / อีเมล
1
ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ / เบอร์โทร์ / อีเมล
1

ไม่เกิน 15 หน้ากระดาษพิมพ์ตามแบบที่กำหนด

อัพโหลดไฟล์บทความขนาดไม่เกิน 10 Mb.

File name:

File size:

บทความที่ส่งเพื่อลงตีพิมพ์เผยแพร่เรื่องนี้ คณะผู้วิจัยทุกคนได้รับทราบการนำส่งให้กับวารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา และเป็นบทความต้นฉบับที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารอื่นมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างขอลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่น